Security

iThemes Security Pro

iThemes Security Pro v6.7.1

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 11/12/2020Your WordPress website needs a WordPress security strategy that includes a trusted WordPress security plugin like iThemes Security Pro. WordPress currently powers...
Wordfence Premium

Wordfence Security Premium v7.4.14

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 10/12/2020Wordfence bức tường lửa WordPress Wordfence bao gồm Tường lửa ứng dụng Web (WAF) xác định và chặn lưu lượng độc hại....