Real Estate Manager Pro

Real Estate Manager Pro v10.6.5

Version: 10.6.5

Last update: 6.11.2019

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

[Free download] Real Estate Manager Pro v10.6.5 bạn cập nhật 6.11.2019.

Real Estate Manager là một plugin WordPress liệt kê tài sản đáp ứng cho trang web và cổng thông tin bất động sản đầy đủ. Nó có các thiết kế đẹp và sạch cho các mẫu thuộc tính và nó bổ sung các tính năng tích hợp đặc biệt như Property Types, Property Video, Gallery Slider, Advanced AJAX Search, Google Maps with property location markers, Properties Carousel, Grid listing, Front End Property Submission, Search Widget, Mortgage Calculator, Front End Profile Editing, cài đặt dễ sử dụng và nhiều hơn nữa

Nó cũng là một Hệ thống quản lý tài sản dựa trên WordPress cho phép bạn sở hữu và duy trì thị trường bất động sản, phê duyệt các đại lý đã đăng ký, chấp nhận đệ trình tài sản, quản lý hồ sơ đại lý, v.v.

Tính năng Real Estate Manager

 • 5+ Listing Styles
 • Responsive View
 • Properties Map
 • Nearby Properties
 • Filter properties
 • Property Carousels
 • Leaflet
 • WooCommerce
 • Gutenberg
 • Unlimited Features
 • Property Gallery
 • Property CPT
 • WPML
 • WP Bakery Page Builder (Visual Composer)
 • Divi Modules
 • Optimized Code
 • Email Alerts
 • Drag Drop Fields
 • Price Range Slider
 • Fast AJAX Search
 • Agent Profile
 • Widgets Included
 • Frontend Property Submission
 • Frontend Agent Registration
 • Agent Login
 • My Properties
 • Frontend Profile Editing
 • Developers Friendly
 • Property Video
 • File Attachments
 • Translation Ready
 • Custom Map Icons
 • Google Captcha
 • Customize Colors
 • Custom Currency and Area Unit
 • Custom Labels
 • Map Types
 • Map Zoom Level
 • Disable Scripts

Changelog

10.6.5 – 6 November 19

- Feature Added: Multi Select field added for Property Fields.
- Feature Added: Setting to check/uncheck the range slider checkbox.
- Bug Fixed: Email text sent via the Agent contact form is being escaped.

10.6.4 – 23 September 19

- Feature Added: A filter added to tweak the search results style (rem_search_results_box_style)
- Feature Added: A checkbox with custom label is added for the custom range slider to disable it
- Feature Added: "Display name as" field can be created in the agent fields using dataname "display_name" 
- Bug Fixed: Emails from single property page are not working.
- Bug Fixed: Display name is not working as per settings on Agent Profile page.
- Info: Translations Updated

10.6.3 – 4 September 19

- Feature Added: Settings to format custom range sliders on the search page.
- Feature Added: Setting added to either send deleted properties to trash or permanently delete them.
- Feature Added: Enhanced listing style 6.
- Feature Added: Agent name is displayed as per the settings from "Display name as" 
- Bug Fixed: Search form not displaying the results when custom range sliders enabled.
- Bug Fixed: Search form not displaying the results when a field is not set.
- Bug Fixed: Emails not working from property and agent pages.
- Bug Fixed: Custom range not working from the search widget
- POT updated